Ile wiesz o Black Rebel Motorcycle Boys?

"Black Rebel Motorcycle Boys" to opowiadanie K.A. Merican o dwóch chłopakach, którzy walczą o swoją zakazaną miłość w małej miejscowości na amerykańskim środkowym zachodzie.

Jak uwaznym czytelnikiem jestes? Czesc pytan jest latwa, a czesc raczej szczegolowa. Ile ty zapamietales? Po wypelnieniu testu, prosimy o komentarze w kwestii zawartosci pytan.

Created by: K.A. Merican of American High
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Jaki kolor miał Cadillac Phila?
 2. Jak miała na imię dziewczyna Skya?
 3. Jak nazywa się miasto, w którym rozgrywa się większość akcji?
 4. Jak nazwał Vincent przygarniętego psa?
 5. Kim jest kobieta, z którą regularnie zdradza Vince swoją dziewczynę, Betty?
 6. Gdzie pracował Vincent, by zarobić na naprawę motocykla?
 7. Kto zniszczył motocykl Vincenta?
 8. Jak nazywał się ojczym Phila, w którym chłopak się zakochał?
 9. Czego używają Sky i Vince jako nawilżenia
 10. Do jakiego miasta pojechali bohaterowie na koncert Elvisa
 11. Czym zajmuje się Paul, którego Phil poznał w czasie wyjazdu na koncert?
 12. Do jakiego zwierzęcia Phil porównuje Skya?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.