Welk type bruid ben jij?

Quiz Image

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat spreekwoord gaat zeker op wanneer we kijken naar bruiloften. Elke bruid heeft zo haar eigen voorkeuren. Maar er zijn hier wel degelijk types in te herkennen!

Zo heb je bruiden die vooral gefocust zijn op het zo origineel mogelijk zijn, maar ook bruiden die hier lijnrecht tegenover staan. Zij willen juist alles zo traditioneel mogelijk houden. Doe onze quiz om uit te vinden welk type bruid jij bent!

Created by: In Style Styling of In Style Styling & Decoraties
(your link here more info)

  1. Het is zover: vandaag ga je trouwen! Wat is de eerste gedachte die 's ochtends bij je opkomt?
  2. Als je als kind "˜bruidje' speelde met je vriendinnetjes, hoe ging je dan te werk?
  3. Hoe hoop je dat mensen jouw bruiloft samenvatten achteraf?
  4. Wat voor muziek heb je graag op je bruiloft?
  5. Wat is de dresscode voor jullie huwelijk?
  6. Ballonen op je bruiloft vind jij...
  7. De ideale locatie voor jouw bruiloft is...
  8. Als feestmaaltijd kies jij op je trouwdag het liefst voor...
  9. Een gastenboek is altijd leuk, maar mogelijk in veel varianten. Voor welke zou jij gaan?
  10. Je dag zit erop. Wat doe je met je trouwjurk?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.