NE KADAR KASIMLASTIN

liberland'ın ilanıyla birlikte tekrar akıllara gelen en meşhur mikroulus. en meşhur olmasında platform şeklinde olması, birleşik krallıkla küçük çaplı da olsa silahlı çatışmaya girmesi, darbe girişiminin yaşanması ve almanya'nın esir vatandaşı için diplomat göndermesi gibi nedenler var. o değilde benim aklıma takılan konu şu benim adım roy bates olsa ve bir ülke kuracak olsam adının royland yada batesland koyardım, bu adam niye sealand koymuş acaba ?

liberland'ın ilanıyla birlikte tekrar akıllara gelen en meşhur mikroulus. en meşhur olmasında platform şeklinde olması, birleşik krallıkla küçük çaplı da olsa silahlı çatışmaya girmesi, darbe girişiminin yaşanması ve almanya'nın esir vatandaşı için o değilde benim aklıma takılan konu şu benim adım roy bates olsa ve bir ülke kuracak olsam adının royland yada batesland koyardım, bu adam niye sealand koymuş acaba ?

Created by: Kasım

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Aylık ne kadar para alıyorsun
 2. Akrabaların ayda kaç kere ölüyor
 3. Ne kadar terbiyesizsin 1’Den 10’A kadar numaralandır
 4. Dın Sınavından kaç aldın
 5. En sevdiğin yemek nedir
 6. Kaloriferin yanında kalkmadan kaç saat durabilirsiniz
 7. Aynı hırkayı ne zamandan beridir giyiyorsunuz
 8. Ne kadar oruspu çocuğusunuz testinden kaç aldınız
 9. Günde kaç kere nonoş oğlan vb isimlerle çağırılıyorsunuz
 10. Bingöllü müsünüz

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.