Hur väl känner du mig?

Jag vet inte hur många som känner mig så bra via bloggen.. Gör du det? Svara på frågorna så kanske DU får en länkning i min blogg :* beroende på hur mycket du kan om lilla mig :D

Är DU den som verkligen läser min blogg på riktigt? Svara på frågorna, så kanske just DU får en länkning i min super söta blogg! :* Lycka till!

Created by: Amanda of this site
(your link here more info)

  1. Vad heter jag?
  2. I vilken månad fyller jag år?
  3. Vad går jag för gymnasie-linje?
  4. Vad heter mina katter?
  5. Hur gammal är jag?
  6. Hur länge har jag vartit tillsammans med min pojkvän?
  7. Vart bor jag?
  8. Vilka färger har jag i mitt rum?
  9. Hur många tum är min plattTV?
  10. SISTA FRÅGAN! Vad skulle jag/mina vänner nog mest beskriva mig som av dessa alternativ. Tror jag.

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.