Bạn giống thành viên BB&BG nào nhất?

Bạn là một fan hâm mộ của BB&BG? Bạn có muốn biết tính cách của mình giống với thành viên nào của BB&BG không? Hãy cùng tìm hiểu xem bạn giống với ai nhất nhá!

Chúc các bạn trắc nghiệm vui vẻ. Ghé thăm các trang xã hội của nhóm nha: Youtube nhóm: youtube.com/bbtran21211 Facebook nhóm: facebook.com/officialbbbg Tạo bởi: facebook.com/bbbgconfession

Created by: wing.phantastic

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Nếu chỉ có 5 phút để chuẩn bị một bộ quần áo dạo phố, bạn sẽ chọn ngay bộ áo (hay quần) màu gì?
 2. Trong những tính cách sau đây, bạn nghĩ mình hợp với tính cách nào nhất?
 3. Bạn muốn được làm ngay việc nào nhất trong những việc này?
 4. Nếu được chọn giữ chỉ một vật trên người, bạn chọn cái gì?
 5. Bạn thích mang loại giầy gì?
 6. Phong cách thời trang của bạn như thế nào?
 7. Bạn có điểm gì nào nổi bật trước những người xung quanh?
 8. Bạn muốn người yêu mình như thế nào?
 9. Bạn thường được bắt gặp ở đâu nhất?
 10. Nói thật đi, bạn muốn nhận được gì từ những người xung quanh?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.