Filipino Quiz#1:Kabanata 16,17 and 18

This quiz is about the 3 chapters of noli me tangere, this quiz is created for the members of the class 3F batch 2007-2008 nut if you wish you take the test you may.:)

Do you know a lot about Noli Me Tangere, go on and see for yourself, take the test. This test may have hard questions and some easy, try and take it to know how much you would get after you take your upcoming test.

Created by: amazon of 3finteractive
(your link here more info)
1. What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
2. What is your gender?
Male
Female
3. Sino ang asawa ni Sisa na makasarili, laging nananakit, walang puso, sabongero at sugarol
Andoy
Juan
Pedro
Jose
4. Anung ang ginagawa ni Sisa upang makakita siya ng pera.
magtahi
magbenta ng gulay
maglaba
maglinis
5. Ano ang ibig sabihin ng pangitain ni Sisa nang makita Asong Itim na dumaan.
May masamang mangyayari
may namatay
May kamalasan na darating
Nawawala si Crispin
6. Tama o Mali?: Hindi dapat nating gawing hadlang ang pag-ibig sa pagbawal sa masamang ginagawa ng isang tao.
Tama
Mali
7. Tama o Mali: Isa sa mga pangarap ni Basilio para sa kanyang kapatid ay pag-aralin ito sa mataas na paarala n i Crisostomo Ibarra.
Tama
Mali
8. Sinabi ng "koadyutor" kay Sisa na wala siyang kuwentang Ina. Anu ang ibig sabihin ng Koadyutor?
Sakristan
tagalinis ng simbahan
isang uri ng pari
katulong ng pari
9. Anu ang ibig sabihin ng pagiging matamlay ni Padre Salvi?
may masamang nangyari
nawalan siya ng pera
may sakit si Padre Salvi
Namatayan siya ng kamag-anak
10. Anu ang tawag sa kasulatan ng Sto. Papa?
plenarya
bula de composisyon
indulhensya
wala sa mga nabanggit
11. Anu ang mga paboritong pagkain ni Crispin?
tapang baboy at patong bundok
talong at bagoong
tuyo at kamatis
wala sa mga nabanggit
12. Ito ang dahilan sa pag-ayaw ni Basilio sa pagsasakristan.
maliit ang sahod
lagi lamang siyang binubugbog
tinatamad siya
nahihirapan siya
13. Bakit si Pilosopong Tasio ang napili ni Basilio para magturo kay Crispin.
dahil si Pilosopong Tasio ay magaling na guro
ang Pagturo ni P. Tasio ay libre
Dapat malaman ni Crispin ang dapat niyang malaman para hindi siya mapahamak pagpasok niya sa bagong eskwela
wala sa mga nabanggit
14. Saan gusto ni Basilioi pag-aralin si Crispin
Sa Sandiego
sa Espanya
sa Probinsiya
sa Maynila
15. Sa pagtulog ulit ni basilio maganda na ang kanyang naging panaginip. Anu ang kinukuha nila ni Crispin sa Puno.
Bayabas
Ubas
Mansanas
Dahon

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Related Quizzes:

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

Sponsored Links

More Great Quizzes