Electro, masini si retele electrice

Este un test pentru pregatirea in vederea obtinerii Autorizatie gr. I si II electricieni. Testul ar trebui rezolvat intr-un interval de 20-25 de minute si rezultatul sa fie "Excelent".

Pentru o evaluare buna a cunostintelor dvs. ar trebui parcurse toate testele care sunt disponibile pe acest site, iar media rezultatelor obtinute sa fie mai mare de 80%.

Created by: sc35678 of soferi
(your link here more info)

Are you ready for...
Our "When Will I Die" Quiz?

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Trei condensatoare având C1=100µF, C2=50µF, C3=100µF legate in parallel, au capacitatea echivalenta:
 2. A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N), ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:
 3. AAR se utilizează în scopul:
 4. Alunecarea s a unui motor asincron are valori:
 5. Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reţeaua electrica:
 6. Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru:
 7. Câmpul electrostatic este descris prin:
 8. Câmpul magnetic poate fi produs:
 9. Câmpuri fără surse sunt:
 10. Cantitatea de căldura produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este:
 11. Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este:
 12. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este:
 13. Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu:
 14. Capsularea monopolară conduce la :
 15. Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:
 16. Care dintre relaţiile următoare este adevărată:
 17. Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice:
 18. Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:
 19. Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt:
 20. Celulele prefabricate monobloc se caracterizează în principal prin:
 21. Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu:
 22. Comparativ cu cele imersate, transformatoarele uscate prezintă :
 23. Comparativ cu cele uscate, transformatoarele imersate prezintă :
 24. Compartimentarea unei celule electrice se utilizează în scopul:
 25. Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric:
 26. Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este:
 27. Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este:
 28. Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r=3 ohm, reactanţa x=4 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este:
 29. Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional:
 30. Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene:
 31. Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte:
 32. Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este:

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.