Electro, masini si retele electrice

Este un test pentru pregatirea in vederea obtinerii Autorizatie gr. I si II electricieni. Testul ar trebui rezolvat intr-un interval de 20-25 de minute si rezultatul sa fie "Excelent".

Pentru o evaluare buna a cunostintelor dvs. ar trebui parcurse toate testele care sunt disponibile pe acest site, iar media rezultatelor obtinute sa fie mai mare de 80%.

Created by: sc35678 of soferi
(your link here more info)
What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
What is your gender?
Male
Female
1. Trei condensatoare având C1=100µF, C2=50µF, C3=100µF legate in parallel, au capacitatea echivalenta:
25µF
250µF
50µF
2. A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N), ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:
L+N-1 ecuaţii distincte
L-N +1 ecuaţii distincte
N-L+1 ecuaţii distincte
3. AAR se utilizează în scopul:
limitării curenţilor de scurtcircuit;
creşterii continuităţii în alimentare;
reducerii pierderilor de energie pe linii.
4. Alunecarea s a unui motor asincron are valori:
cuprinse între 1 si 0
cuprinse între -1 si 0
de regulă, mai mari decât 1
5. Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reţeaua electrica:
scade
nu se modifica
creste
6. Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru:
compensarea factorului de putere
dotări PSI
compensarea curenţilor capacitivi
7. Câmpul electrostatic este descris prin:
intensitatea câmpului electric
inducţia electrică
inducţia magnetică
8. Câmpul magnetic poate fi produs:
numai de magneţi permanenţi
numai de electromagneţi
de magneţi permanenţi si de electromagneţi
9. Câmpuri fără surse sunt:
câmpul curenţilor de conducţie în regim staţionar
câmpul de inducţie electrică
câmpul de inducţie magnetică
10. Cantitatea de căldura produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este:
direct proporţională cu secţiunea conductorului
direct proporţionala cu pătratul intensităţii curentului
invers proporţionala cu rezistenta conductorului
11. Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este:
aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component
suma cantităţilor cu care se înarcă fiecare element în parte
egală cu de două ori cantitatea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator
12. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este:
Cs=3 C
Cs=C/3
Cs=C
13. Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu:
2 C
C/2
C
14. Capsularea monopolară conduce la :
eliminarea totală a posibilităţii apariţiei unui scurtcircuit între faze;
micşorarea riscului unor pierderi de gaz izolant;
reducerea cheltuielilor de realizare a instalaţiilor.
15. Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:
aluminiu
cupru
ambele admit aceeaşi densitate de curent
16. Care dintre relaţiile următoare este adevărată:
inducţia electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric
inducţia electrică = intensitatea câmpului electric/ permitivitate
inducţia electrică=sarcina x intensitatea câmpului electric
17. Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice:
bobina de compensare
transformatorul
rezistorul
18. Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:
200 Wh
400 Wh
800 Wh
19. Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt:
motoarele de curent continuu
motoarele sincrone
motoarele asincrone
20. Celulele prefabricate monobloc se caracterizează în principal prin:
securitate ridicată a persoanelor;
gamă largă de configuraţii ale schemei de conexiuni;
facilităţi pentru extinderea ulterioară a instalaţiei.
21. Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu:
suma algebrică a curenţilor care străbat conturul
zero
suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului
22. Comparativ cu cele imersate, transformatoarele uscate prezintă :
o bună rezistenţă la foc;
risc crescut de poluare acustică a mediului ambiant;
necesitatea unor amenajări speciale la instalare
23. Comparativ cu cele uscate, transformatoarele imersate prezintă :
o bună rezistenţă la foc;
risc crescut de poluare acustică a mediului ambiant;
necesitatea unor amenajări speciale la instalare
24. Compartimentarea unei celule electrice se utilizează în scopul:
evitării extinderii avariilor;
protejării personalului de exploatare;
protecţiei la supratensiuni
25. Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric:
cuplul util
cuplul de frânare
oscilaţii ale rotorului
26. Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este:
direct proporţională cu pătratul distanţei
invers proporţională cu pătratul distanţei
direct proporţională cu distanţa
27. Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este:
RC
R/C
1/(RC)
28. Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r=3 ohm, reactanţa x=4 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este:
31,5 A
44 A
53,4 A
29. Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional:
cu tensiunea între faze
cu puterile active generate
cu puterile reactive generate
30. Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene:
termice
chimice
de inducţie
31. Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte:
curent electric de conducţie
curent electric de convecţie
curent electric de deplasare (Maxwell)
32. Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este:
întotdeauna nesinusoidal
întotdeauna sinusoidal
nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Related Quizzes:

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

Sponsored Links

More Great Quizzes